Olsztyńskie Targi Nieruchomości 2016
Olsztyńskie Targi Nieruchomości 2016

Olsz­tyń­skie Targi Nie­ru­cho­mo­ści DOM CZY MIESZKANIE to jedyna impreza tar­gowa w Olsz­ty­nie, która sku­pia wyłącz­nie inwe­sty­cje budow­lane z Olsz­tyna i jego oko­lic. Imprezę odwie­dzają setki gości. W 2016 roku zapra­szamy na kolejną edy­cje — jesie­nią 1–2 października.

Dwie edy­cje tar­gów zgro­ma­dziła dotych­czas bli­sko 4 000 gości. Swoją ofertę zapre­zen­to­wało na nich bli­sko 40 wystaw­ców – dewe­lo­pe­rów, pośred­ni­ków w obro­cie nie­ru­cho­mo­ściami, ban­ków, pośred­ni­ków finan­so­wych oraz firm spe­cja­li­zu­ją­cych się w wypo­sa­że­niu i aran­ża­cji wnętrz.

Impreza adre­so­wana jest do wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zamiesz­kać w Olsz­ty­nie i oko­li­cach. Główną ideą, która przy­świeca orga­ni­za­to­rom jest poka­za­nie korzy­ści wyni­ka­ją­cych kupna nie­ru­cho­mo­ści na rynku pier­wot­nym. Nie­po­wta­rzalna atmos­fera, atrak­cyjne ceny nie­ru­cho­mo­ści, edu­ka­cja na wyso­kim pozio­mie, dosko­nała i niskie koszty życia i wysoka jakość i kom­fort życia – to tylko nie­które powody, dla któ­rych wiele osób decy­duje się tu kupić nieruchomość.

Na tar­gach pre­zen­towane są zarówno inwe­sty­cje rynku pier­wot­nego, jak i wtór­nego. Więk­szość wystaw­ców przy­go­tuje pro­mo­cyjne oferty, obo­wią­zu­jące wyłącz­nie pod­czas trwa­nia imprezy. Goście będą mogli rów­nież zapo­znać się z bogatą gamą usług dodat­ko­wych, m.in. doradz­twa finan­so­wego, aran­ża­cji wnętrz.

To dosko­nała oka­zja pozna­nia peł­nej oferty tej loka­li­za­cji. Dodat­kowo więk­szość wystawców w tych dniach otwiera swoje biura sprze­daży i inwe­sty­cje, dzięki czemu „od ręki” można kupić wyma­rzone „M”.

To ide­alne miej­sce dla każ­dego kupu­ją­cego nowe M! Na tar­gach dostępne będą nowe, niż­sze ceny nie­ru­cho­mo­ści oraz obni­żone marże kre­dy­tów hipotecznych.